2η Γενική Συνέλευση των μετόχων της I4byDesign IKE

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Ιουλίου 2022 μέσω τηλεδιάσκεψης, η 2η Γενική Συνέλευση των μετόχων της I4byDesign ΙΚΕ. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης περιλάμβαναν:

  • Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
  • Την πορεία υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου εταιρίας
  • Τον διορισμό ελεγκτών
  • Το αίτημα μείζονος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του Έργου με Κωδικό ΓΓ2CC-0076627 προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας