Σχετικά Με Εμάς

Ένα κέντρο ικανοτήτων για την Βιομηχανία 4.0: από το σχεδιασμό στην υλοποίηση

Το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDesign, με επίκεντρο τις τεχνολογίες Industry 4.0, παρέχει στρατηγική και επιχειρησιακή υποστήριξη στις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, με στόχο τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των βιομηχανικών τους διεργασιών. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, μεθοδολογιών, ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών, αναδιαμορφώνει τα οργανωτικά, επιχειρηματικά και στρατηγικά τους μοντέλα, διατηρώντας παράλληλα σε υψηλό επίπεδο την ανταγωνιστικότητα τους. 

Το I4byDesign, υπό τη μορφή ενός Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας, πλαισιώνεται από 1 ερευνητικό οργανισμό και 22 Ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και των Logistics 4.0, αποτελώντας συνδετικό κρίκο μεταξύ της έρευνας και των επιχειρήσεων.

Όραμα και Στόχος του I4byDesign:

Το όραμα του I4byDesign είναι να συνδυάσει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την τεχνολογική εξειδίκευση των μετόχων του πάνω στις τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 και των Logistics 4.0, και μέσα από μια πληθώρα δράσεων και υπηρεσιών, να προτείνει και να προωθήσει την εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Στόχος του Κέντρου Ικανοτήτων I4byDesign είναι να συμβάλει σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στην επιτάχυνση της διαδικασίας του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, σημαντικού τμήματος του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος, δίνοντας έμφαση στις ΜΜΕ. 

Τι προσφέρει το I4byDesign

Το I4byDesign λειτουργεί ως ένας τεχνολογικός συνεργάτης για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαχειριστούν δραστηριότητες καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας, εφαρμοσμένη έρευνα και άμεση βοήθεια για την εφαρμογή εργαλείων 4.0. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία στο τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και στοχεύει:

  1. Στην ενεργή συμμετοχή των μελών του και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με βάση την ανάλυση περιπτώσεων χρήσης (use cases), προκειμένου να προωθήσει και να διαδώσει δεξιότητες στο Industry 4.0, καθώς επίσης και στην απόκτηση πιστοποίησης για τις νέες τεχνολογίες και τα προϊόντα που παράγουν.
  2. Στη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους με την ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων, στην υιοθέτηση στρατηγικών κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης/επαναχρησιμοποίησης ελαττωματικών εξαρτημάτων και τέλος στην βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αλυσίδων αξίας. 
  3. Στην υλοποίηση έργων καινοτομίας, βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης.
  4. Στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών τόσο με άλλες ΜΜΕ όσο και με άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την υλοποίηση βιομηχανικών έργων.
wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία