Τεχνολογίες Industry 4.0

Με ξεκάθαρο όραμα την ψηφιακή μεταμόρφωση, την υιοθέτηση στρατηγικών κυκλικής οικονομίας, τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την άμεση προτυποποίηση, αλλά και την προώθηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις επιχειρήσεις, το I4byDesign στοχεύει να προσφέρει ένα πλαίσιο αναφοράς για τα βιομηχανικά περιβάλλοντα με τη μορφή οδηγού, καθώς και να μετασχηματίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε πιο ανταγωνιστικές και τεχνολογικά αναπτυγμένες οντότητες.

Οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται η εικονική γραμμή παραγωγής του I4byDesign μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες: 

  • Συνεργατική Βιομηχανία με χρήση ρομποτικών συστημάτων και λύσεις αυτοματισμού για τη Βιομηχανία 4.0
  • Λύσεις Κυβερνοασφάλειας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας με χρήση τεχνολογίας blockchain για παρακολούθηση των παραγόμενων προϊόντων
  • Λύσεις Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing) μέσω χρήσης τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing), σε συνδυασμό με μηχανισμούς Προβλεπτικής Συντήρησης (predictive maintenance), και στρατηγικές συντήρησης, ανακαίνισης ή/και ανακατασκευής μηχανών και εξαρτημάτων
  • Βιομηχανικές πλατφόρμες IoT, HW-SW, αισθητήρες, cloud και συνδεσιμότητα
  • Λύσεις ανάλυσης και πρόβλεψης ανωμαλιών σε έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (Smart Grids), έξυπνοι μετρητές (smart meters) και συστήματα ενεργειακής απόδοσης (energy efficiency systems)
  • Τεχνολογικές Λύσεις για ποιοτικό έλεγχο στη φαρμακευτική & μεταποιητική βιομηχανία.
wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία