Εκπαίδευση & Κατάρτιση

training

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Προγράμματα Κατάρτισης

Το I4byDesign διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης κι επιμόρφωσης για τις επιχειρήσεις-μετόχους του, αλλά και τις επιχειρήσεις της αλυσίδας αξίας με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων στη Βιομηχανία 4.0. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από στελέχη του κέντρου με υψηλή εξειδίκευση και εκτενή γνώση των απαιτήσεων της αγοράς.

Αναλυτικότερα παρέχονται:

  • Δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαδραστικής εκμάθησης των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανία 4.0
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια και δράσεις κατάρτισης αφιερωμένα σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
  • Δράσεις προετοιμασίας για επαγγελματικές πιστοποιήσεις
  • Μελέτες τεχνολογικής πρόγνωσης (technological foresight) για εξειδικευμένα ζητήματα, καθώς και έρευνες αγοράς προϊόντων, κλάδων και χωρών.
 
 
wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία