Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ικανοτήτων I4byDesign

Η δράση του I4byDESIGN

To Κέντρο Ικανοτήτων I4byDESIGN ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2021, υπό τη μορφή ενός Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας. Αποτελείται από 1 ερευνητικό οργανισμό και 22 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και των Logistics 4.0 και έχει ως στόχο να αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ της έρευνας και των επιχειρήσεων.

Το όραμα του I4byDESIGN είναι να συνδυάσει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την τεχνολογική εξειδίκευση των εταίρων του πάνω στις τεχνολογίες που εμπίπτουν στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και των Logistics 4.0. Μέσα από μια ποικιλία δράσεων και προσφερόμενων υπηρεσιών, θα προτείνει και θα προωθήσει την εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο απώτερος στόχος αυτής της διεργασίας είναι να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις μέλη του κέντρου.

Αντικείμενο – Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες-δράσεις του I4byDESIGN που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του χωρίζονται σε πέντε (5) κατηγορίες:

  1. Δράσεις Ενημέρωσης και Επιχειρηματικές Συμβουλές για την Βιομηχανία 4.0: θα διοργανωθούν δράσεις ενημέρωσης για το τομέα της Βιομηχανίας 4.0 με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης τόσο μεταξύ των εταίρων-μετόχων όσο και με επιχειρήσεις εκτός του Κέντρου.
  2. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Προγράμματα Κατάρτισης: θα προγραμματιστούν προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης για τις επιχειρήσεις-μέλη του Κέντρου Ικανοτήτων αλλά και τις επιχειρήσεις της αλυσίδας αξίας με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της Βιομηχανίας 4.0.
  3. Υπηρεσίες δικτύωσης, προώθησης και προβολής του Κέντρου Ικανοτήτων I4byDESIGN: υπηρεσίες δικτύωσης για διάδοση πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων-μετόχων και άλλων φορέων εκτός του Κέντρου Ικανοτήτων.
  4. Ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις στη Βιομηχανία 4.0 και στα Logistics 4.0: ενθάρρυνση για την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων σε διαδικασίες της παραγωγής, εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στην παραγωγή και προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών.
  5. Έργα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: δράσεις ενημέρωσης και προσανατολισμού των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με στόχο την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.