Διαχείριση Καινοτομίας

innovation

Έργα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDesign προσφέρει δράσεις ενημέρωσης και προσανατολισμού των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με στόχο την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Οι δραστηριότητες του I4byDesign σχετίζονται με τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διάδοση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τεχνολογικά προηγμένους κύκλους παραγωγής. Ως εκ τούτου, μέσω υπηρεσιών εικονικών/πιλοτικών γραμμών παραγωγής ή γραμμών πιλοτικής επίδειξης, το I4byDesign υποστηρίζει την τεχνολογική ωρίμανση καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, παρέχοντας στις εταιρείες μια δομή ικανή να απλοποιήσει και να καταστήσει την προσέγγιση σε νέες αγορές πιο ανταγωνιστική.

Αναλυτικότερα, στη λειτουργία του Κέντρου Ικανοτήτων συμπεριλαμβάνονται:

  • Εικονική γραμμή παραγωγής με τη χρήση ψηφιακών διδύμων (digital twins), ώστε οι επιχειρήσεις να δοκιμάσουν τις υπηρεσίες, τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα πριν από την υιοθέτησή τους.
  • Ενημέρωση και επίδειξη πρακτικών και τρόπων υλοποίησης έργων Industry 4.0 στις εταιρείες-μέλη
  • Ανοιχτά διαδραστικά εργαστήρια δοκιμών καινοτομιών σε πρότυπο χώρο επίδειξης.
  • Εντοπισμός και αξιολόγηση ιδεών για την εμπορική εκμετάλλευσή τους και παροχή υποστήριξης μέσω μεθόδων και τεχνικών ανάπτυξης νέων προϊόντων.
  • Προγράμματα κατάρτισης για την υποστήριξη συγγραφής και υποβολής αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία