Έρευνα & Ανάπτυξη

Ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις Έρευνας και Ανάπτυξης, στη Βιομηχανία 4.0 και στα Logistics 4.0

Το  συμβάλλει στη διάδοση και εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων στις διαδικασίες της παραγωγής, της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στην παραγωγή και προσφορά προϊόντων & υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, το Κέντρο Ικανοτήτων θα σχεδιάσει, θα ενημερώσει σχετικά ή/και θα παρέχει:

  • Βάσεις δεδομένων με τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρει κάθε εταιρεία-μέλος
  • Εργαλεία προσομοίωσης, βασισμένων στην τεχνολογία του ψηφιακού διδύμου (digital twin), για την αξιολόγηση της γραμμής παραγωγής και την προβλεπτική συντήρηση
  • Τεχνολογίες αυτοματοποίησης για την έξυπνη και ευέλικτη σχεδίαση μιας εφοδιαστικής και παραγωγικής αλυσίδας
  • Τεχνολογίες ψηφιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. εφαρμογή τεχνολογιών blockchain)
  • Λύσεις κυκλικής οικονομίας
  • Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας στη Βιομηχανία 4.0
  • Υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης και τηλεχειρισμού στις βιομηχανικές διαδικασίες, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στα logistics
  • Λύσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας και ενεργειακών πόρων με τη χρήση ΑΠΕ, μπαταριών κλπ.
  • Ρομποτικά συστήματα παραγωγικών μονάδων για την αυτοματοποίηση διαδικασιών
wh_1.4el

Το έργο I4byDesign υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία